PRIVACYVERKLARING BODYMIND THERAPIE

BodyMind Therapie, gevestigd te Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

BodyMind Therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan BodyMind Therapie (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres; dit is automatisch geregeld;
 • Overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;

De manier waarop ik gegevens verzamel en opsla:

BodyMind Therapie verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het aanmelden voor workshops of een nieuwsbrief of iets dergelijks. BodyMind Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met BodyMind Therapie hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht. Deze gegevens worden opgeslagen in Outlook en Active Campaign.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Ik verkoop nóóit jouw gegevens aan derden en gebruik het niet voor andere doeleinden.

BodyMind Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om je een nieuwsbrief en/of reclame te zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten,
 • Om een offerte te sturen.
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

BodyMind Therapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de belastingdienst: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

BodyMind Therapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit BodyMind therapie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BodyMind Therapie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

BodyMind Therapie gebruikt Google Analytics en heeft een bewerkersovereenkomst met Google. Alle IP adressen worden daarbij anoniem verstuurd en de gebruikersgegevens worden niet met Google of diensten van Google gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BodyMind Therapie;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij BodyMind Therapie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die BodyMind Therapie van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bodymindtherapie.be. BodyMind Therapie reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

BodyMind Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bodymindtherapie.be.